Příjemnou noc, je neděle 19.9.2021, 4:51. Dnes má svátek Kryštof, zítra Zita.
Detail
Příbram, Příbramsko - Celý článek
Jak šla léta v Mysliveckém sdružení „ Měřiny“ Kocelovice
2013-11-17 16:49:17 | Obec Kocelovice


Od 4.3.2000 byl zvolen předsedou Josef Meloun z Hajan. Do této doby zastával funkci předsedy Václav Diviš č. 81. Hospodářem byl zvolen Petr Vávra ze Lnář (dosud Bohuslav Šorna z Hajan), (str. 413 obecní kronika). Během dalších let byli do MS přijímáni noví členové, takže v současnosti je nejvíce členů MS z Hajan. Na výročních schůzích, které se konaly většinou v únoru každého roku v Hajanech, byly po zvolení návrhové komise a ověřovatelů zápisu vždy podány zprávy o hospodaření, zpráva finanční, zpráva jednatele, rovněž zpráva revizní a kynologická, bylo pojednáno o přijímání nových členů, a tzv. čekatelů o přijetí, o odhlášení z členské základny a vyhodnoceni byli nejaktivnější členové. Myslivecké sdružení odchovává na jednotlivých rybnících kachny v odsouhlaseném a povoleném počtu kusů. Rovněž se každý rok provádí sčítání zvěře. Hospodář mysliveckého sdružení podává zprávu o odchovu a odlovu kachen, počtu honů, o naháňkách a množství ulovené zvěře podle druhů. Často bývá diskutováno o přemnožení černé zvěře a o naháňkách na ně. Myslivci jednají o obnově a revizi posedů, brigádní činnosti a výnosech z mysliveckých plesů. Ty se konaly v Chlumu, teprve 11. ledna 2013 se Společenský večer s hudbou a tombolou konal ve zrekonstruovaném sále v Kocelovicích.
Na schůzi 25. února 2012 byly odsouhlaseny změny ve vedení organizace. Novým předsedou MS „Měřiny“ Kocelovice se stal Josef Šmejkal, Lopatárna Závišín, pokladníkem Miroslav Bartuška, předsedou revizní komise ing. Miroslav Herman. Ostatní funkce zůstaly beze změny. Jednatelem byl zvolen opět Václav Lukáš z Blatné a hospodářem Petr Vávra ze Lnář. Tyto změny byly potvrzeny na výroční členské schůzi v Hajanské hospodě 24. března 2012.
26. února 2013 se konala další výroční schůze v Hajanech. Zprávu o činnosti organizace přednesl předseda MS, pokladní zprávu Miroslav Bartuška, revizní zprávu ing. Miroslav Herman. Zprávu hospodáře přednesl Petr Vávra. Na začátku roku bylo provedeno jako každý rok sčítání zvěře. Bohužel její stav stále klesá. Ve výkazu předávaném na MěÚ v Blatné za rok 2012 „o plnění plánu (§ 36 odst. 2 a 4 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti ve znění pozdějších předpisů“, kde je Myslivecké sdružení „Měřiny“ Kocelovice zaevidováno pod č. 9, bylo vyčísleno, že z plánovaného počtu odstřelených srnců 58 kusů (samice a mláďata a samci) bylo odstřeleno 36 kusů, takže plán odlovu nebyl splněn. Prasat divokých (mláďata a samci) bylo odstřeleno 28 kusů, bachyně se neodstřelují. Lišek bylo uloveno 24 kusů, kachen divokých celkem 1590 kusů. Konalo se šest společných honů na kachny, tři naháňky na černou zvěř, při kterých bylo celkem střeleno 15 kusů a jedna vycházka na škodnou.
Zajíci, bažanti a starý kňour se neloví. Stále diskutabilní je odstřel černé zvěře vzhledem ke škodám na zemědělských kulturách. Také zda střílet velké kusy nebo jen mladé. Na této výroční členské schůzi byli přijati za členy Jaroslav Moulis z Hajan, Roman Moulis z Blatné a ing. Miloš Frýzek z Kocelovic. Čekatelé o přijetí jsou: Miroslav Diviš z Kocelovic, Josef Funda z Hutí a Jiří Picek z Prahy.
Bylo jednáno rovněž o opravě mysliveckých zařízení. Myslivecké sdružení bude i v dalším roce pokračovat v odchovu kachen na rybnících v povoleném počtu kusů. Zajímavostí je nejstarší člen Jan Bouda z Blatné, nejmladší ing. Miloš Frýzek. Věkový průměr členů 58 let se po zařazení čekatelů sníží a členská základna omladí. Nejvíce členů Mysliveckého sdružení „Měřiny“ Kocelovice je z Hajan, z Kocelovic jsou členy jmenovitě: Jiljí Krýda, Pavel Krýda, Miloslav Frýzek, ing. Miloš Frýzek, Václav Diviš. č.p. 81, Jiří Cvach a Jan Cvach.
Pokud se zkoušek loveckých psů týká, konají se vždy na jaře. Poslední kynologická akce byla 27. října 2012 v honitbě v Chelčicích. Barvářské zkoušky honičů se zadáním titulu CACT a CCT pro teriéry.
Dne 24. září 2012 si dlouholetý chovatel Václav Diviš koupil německou fenu drátosrstého ohaře ELA ze Žďárských luk. Měla 15 zkoušek z výkonu a za to získala od Českomoravské kynologické unie 10. října 2012 titul Český šampion práce a z exteriéru diplom Fena roku 2011. Titul jí udělil klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů. Rovněž je třeba uveřejnit informaci z časopisu Barvář 22/2013 Českomoravského klubu chovatelů barvářů, kde na str. 41 v článku „Cesta na vrcholnou soutěž barvářů“ lze citovat ing. Jiřího Kaderu, který si při procestování celé republiky vybral štěně právě u našeho chovatele Václava Diviše a to pejska velmi tmavé až černé barvy, hannoverského barváře. Všechny zkoušky, které s ním nový majitel absolvoval, byly v I. ceně a zároveň se z tohoto psa stal chovný pes. Václav Diviš vlastní v současné době čtyři psy. Závěrem musíme Václava Diviše pochválit za 20 ulovených lišek v roce 2012, takže jeho celoživotní bilance této škodné činí již 765 odstřelených kusů.
"Myslivci nemají na růžích ustláno, neboť vracejí do přírody, co ona sama nemůže zastat. Odměnou jim vrací krásné lovecké zážitky, které nabízí čtvero ročních období - krásné probouzející se jaro, léto, někdy kruté zimní naháňky zvěře; příroda přináší jiné hodnoty a zážitky těm, kteří je celým srdcem vnímají." citace starosty Josefa Vonáška z výroční schůze mysliveckého sdružení 22.3.1997
Obec Kocelovice
Radnice Kocelovice


Obec Kocelovice
Obecní úřad Kocelovice
Kocelovice 32
387 42 Lnáře


Tel: 383 495 150

email:
oukocelovice@tiscali.cz
ou.kocelovice@sporknet.cz

Úřední hodiny
středa 17,00 - 18,00 hod.
IČO: 00667579
Číslo účtu: 24529291/0100 KB Blatná

Datová schránka: whqamse

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.kocelovice.cz
© Obec Kocelovice
Právní doložka
Jdi do editace