Příjemnou noc, je pondělí 8.3.2021, 1:26. Dnes má svátek Tomáš, zítra Gabriela.
Detail
Příbram, Příbramsko - Celý článek
Mezníky v historii Honebního společenstva
2013-11-17 17:27:14 | Obec Kocelovice


Jak šla léta Rok 1992 - v tomto roce byli z Kocelovic navrženi do HS: Václav Diviš č. 81, Miloslav Frýzek, Jan Cihla, Josef Fousek, Pavel Krýda a Václav Barnáš. V roce 1993 byl pronájem Mysliveckému sdružení za 10,- Kč/ha. 26. 11. 1994 byl uspořádán přátelský večer vlastníků půdy v sále pohostinství Kocelovice, v roce 1995 bylo hlasováno zda vyplácet nájem vlastníkům půdy. Zprávu za Honební společenstvo v tomto a dalších letech přednášel Miloslav Frýzek. Některé schůze HS byly společné se schůzemi Mysliveckého sdružení, jako tomu bylo v březnu 1998. (str. 362, obecní kronika). Před každou výroční schůzí se konaly schůze výborové, na schůzi 5.3.1999 bylo rozhodnuto vyplatit peníze za pronájem pozemků vlastníkům půdy a to za roky 1993-1998 a to 10,- Kč/ha. Na schůzi HS 17.3.2000 byl zvolen nově předsedou HS Miloslav Frýzek, zástupcem Václav Diviš č. 81, pokladníkem Václav Barnáš, do čela revizní komise byla navržena a zvolena ing. Anna Zralá (dosud Jan Bouda z Blatné. Transformační Valná hromada HS Kocelovice –Závišín se konala 8. září 2002 a v přípravném výboru pracovali: Miloslav Frýzek, Josef Meloun a ing. Dana Vránková, CSc. Byli pozváni vlastníci pozemků, kteří vložili své pozemky do tohoto Honebního společenstva. Byly schváleny Stanovy, které obsahují 12 článků: působnost a poslání HS, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, působnost Valné hromady i využití honitby a zásady hospodaření. Kromě starosty a místostarosty má výbor HS pět dalších členů. Podle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti je HS právnickou osobou a je založeno na dobu neurčitou. (obecní kronika str. 501). Ze zprávy Valné hromady HS Kocelovice –Závišín 9.3.2003 vyplynulo, že došlo ke zvětšení honitby v KÚ Závišín a to po dohodě s Bělčicemi. O pronájem honitby požádalo MS Kocelovice-Měřiny za cenu 15,- Kč/ha. Na funkci místostarosty rezignoval Václav Diviš č. 81, návrh na náhradníka Pavla Vohryzku z Hajan byl přijat, Václav Diviš zůstal členem výboru HS. V diskuzi bylo projednáváno podepsání smluv mezi Lesy ČR a Pozemkovým fondem. 14.2.2004 jednala Valná hromada o rozdělení čistého finančního výnosu, tak, aby byl ponechán na účtu. Dále bylo schváleno, (zapsáno na str. 530 obecní kroniky, v článku 6 Stanov odst. 2 včlenit dodatek č. 1 a to schůzová činnost, tak že pozvánky o konání Valné hromady nebudou zasílány přímo vlastníkům, ale bude konání VH HS vyvěšeno na úředních deskách příslušných obecních úřadů a vyhlášení bude ještě provedeno místním rozhlasem. Jako náhradníci byli navrženi a zvoleni do výboru HS Josef Aleš ze Závišína a ing. František Vrbský z Hornosína. Přijati byli tři noví členové. Na VH HS konané 26.2. 2005 bylo rozhodnuto ponechat čistý finanční výnos na účtu HS. 14. ledna 2006 se konala další schůze Honebního společenstva v pohostinství Kocelovice. Starosta HS zahájil schůzi konstatováním, že stav přítomných z celkového počtu 1711 hlasů je 1001 hlas, tj. 58,45 %, schůze byla usnášeníschopná. Byly předneseny všechny zprávy včetně zprávy předsedy Mysliveckého sdružení. V diskuzi bylo řešeno doplnění výboru, neboť o uvolnění požádal Jan Cihla a náhradníkem podle stanov HS a zápisu z 14.2.2002 se stal Josef Aleš ze Závišína. Čistý výtěžek byl opět ponechán na účtu a navrženo uspořádat do příští valné hromady posezení s občerstvením. Další schůze VH HS Kocelovice - Závišín se konala 3.2.2007. Stav přítomných z celkového počtu 1711 hlasů a plných mocí činí 1140 hlasů. Průběh schůze se nelišil od schůze předešlé. Z jednání Valné hromady HS konané 16.2.2008, kde bylo přítomno 65,58 % požádal o uvolnění z výboru HS Josef Vonášek, Kocelovice 300 a při schůzi výboru HS byl navržen Václav Čadek, Kocelovice č. 2. Valná hromada jej zvolila všemi hlasy náhradníkem do výboru HS. Za nového člena HS byl přijat Miroslav Diviš, Kocelovice č. 81 (převod z otce Václava Diviše). Byl zvolen také všemi hlasy. V roce 2008 a v roce 2009 nedošlo k žádným podstatným rozhodnutím. Usnesení Valné hromady HS byla vždy schválena. Další Valná hromada HS se konala 5.2.2011 v pohostinství Kocelovice. Měla stejný průběh jako předešlé Valné hromady HS, tj. volba tříčlenné sčítací komise a zapisovatelky. V bodu přijímání nových členů upozornil starosta honebního společenství Miloslav Frýzek na nutnost oznamovat vždy změnu vlastníka půdy, pozemku honebnímu společenstvu hned po nastalé změně. Valná hromada HS Kocelovice - Závišín se konala 28.1.2012 v Hajanské hospodě. Na této Valné hromadě se konaly volby do HS. Volil se starosta, místostarosta, pět členů výboru a dva náhradníci. Výbor honebního společenstva navrhl za starostu honebního společenstva Miloslava Frýzka z Kocelovic, za místostarostu Pavla Vohryzku z Hajan. O obou bylo samostatně hlasováno a většinou hlasů byli oba zvoleni. Jednotliví navržení členové výboru, kteří byli zvoleni: ing. František Vrbský z Hornosína, Josef Meloun z Hajan, ing. Jiří Novák z Kocelovic, ing. Dana Vránková z Brna, Josef Aleš ze Závišína. Nezvoleni byli navržení členové výboru Josef Šmejkal, Lopatárna Závišín a Jiří Zauška, Kocelovice. Jako náhradníci byli navrženi Zdeněk Kuželka z Hajan a ing. Miloš Frýzek z Kocelovic. Náhradníci byli většinou hlasů přítomných zvoleni. Zprávu o hlasování podepsal ing. Josef Čech, předseda sčítací komise. V tomto složení bude honební společenstvo fungovat dalších deset let. Zatím poslední schůze Valné hromady Honebního společenstva „Kocelovice – Závišín“ se konala 9. února 2013 od 16 hodin v sále pohostinství Kocelovice. Schůzi zahájil a řídil starosta honebního společenstva Miloslav Frýzek. Z celkového počtu hlasů včetně plných mocí 1808 bylo přítomno 1369 hlasů, tj. 75,72%. Proběhla volba sčítací komise, předsedou byl zvolen Václav Čadek, zapisovatelkou byla schválena Ing. Dana Vránková, byl projednán a schválen bez připomínek program valné hromady. Zprávu honebního starosty přednesl Miloslav Frýzek, mimo jiné konstatoval, že poklesl stav srnčí zvěře a zvýšil se stav černé zvěře. Honitba má výměru 1837 ha, členů honebního společenstva je 169. Zprávu revizní komise přednesla účetní HS Ing. Dana Vránková (zůstatek k 31.12.2012: na účtě 139 tisíc Kč, pokladna 1494,- Kč, příjem z nájmu od MS „Měřiny“ činil 28 tisíc Kč, výdaje celkem činily 33.140,- Kč, hospodářský výsledek představuje ztrátu 6.200,- Kč). V pátém bodu programu bylo schváleno použití čistého výtěžku na občerstvení při další Valné hromadě. V bodu šest byl projednán a schválen návrh na doplnění stanov. Ty byly k dispozici jednu hodinu, tedy od 15. hodin, před zahájením Valné hromady v místě prezentace nebo na vyžádání u starosty Miloslava Frýzka. Na pozvánce s programem bylo ve spodní části upozornění, že v případě spoluvlastnictví pozemků, které jsou součástí honitby, se musí spoluvlastníci dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena honebního společenstva, nebo mohou určit společného zástupce (zákon o myslivosti 449/2001 Sb.). Zprávu hospodáře MS „Měřiny“ Kocelovice přednesl Petr Vávra. V dalším bodu byli přijati noví členové honebního společenstva. Bod 9 – byla podána jediná žádost o pronájem honitby na 10 let a to předsedou Mysliveckého sdružení „Měřiny“ panem Šmejkalem. Při hlasování byl pronájem MS „Měřiny“ Kocelovice schválen a rovněž schváleno zvýšení nájemného z 28 tisíc za rok na 36 tisíc na rok. V diskuzi nikdo nevystoupil, návrh na usnesení VH přednesl Pavel Vohryzka z Hajan, byla schválena zpráva o činnosti, zpráva revizní komise, návrh na použití čistého zisku, pronájem honitby na 10 let Mysliveckému sdružení „Měřiny“ Kocelovice.
Obec Kocelovice
Radnice Kocelovice


Obec Kocelovice
Obecní úřad Kocelovice
Kocelovice 32
387 42 Lnáře


Tel: 383 495 150

email:
oukocelovice@tiscali.cz
ou.kocelovice@sporknet.cz

Úřední hodiny
středa 17,00 - 18,00 hod.
IČO: 00667579
Číslo účtu: 24529291/0100 KB Blatná

Datová schránka: whqamse

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.kocelovice.cz
© Obec Kocelovice
Právní doložka
Jdi do editace